00cha首页 - 新华字典按笔画查字
电话号码归属地  →长途电话区号查询  新华字典在线查询  汇率查询  在线成语词典  藏红花的功效与作用

新华字典在线查询

按拼音查字  按笔画查字  按部首查字  手写输入查字

总笔画数:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

笔画数最多的100个汉字 汉字笔画数查询

笔画为19画的汉字
(tuí,) (nuò,) (wěn,) (chēng,) (jì,) (kuàng,)
(pīn,) (dú,) (náo,) (shí,) (tíng,) (guān,)
(táng,) (qǐ,) (chán,) (ǎi,) (wèi,) (xǐ,)
(léi) (dí,) (chǎn,) (yōng,) (zú,) (guàn,)