00cha首页 - 新华字典按笔画查字
电话号码归属地  →长途电话区号查询  新华字典在线查询  汇率查询  在线成语词典  藏红花的功效与作用

新华字典在线查询

按拼音查字  按笔画查字  按部首查字  手写输入查字

总笔画数:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

笔画数最多的100个汉字 汉字笔画数查询

笔画为5画的汉字
(guǐ,) (níng,nìng,zhù,) (tā,) (rǒng,) (bà,bā,pā,) (chì,)
(dāo,tāo,) (diāo,) (dīng,) (gōu,jù,) (gǔ,) (hào,)
(jī,) (jiào,) (kè,kě,) (kòu,) (lè,) (lìng,)
(pǒ,) (shè,xié,yè,) (shǐ,)