00cha首页 - 新华字典按部首查字
分享到: 更多
电话号码归属地  →长途电话区号查询  新华字典在线查询  五笔编码查询  在线成语词典  查IP地址位置

新华字典在线查询

按拼音查字  按笔画查字  按部首查字  手写输入查字

按部首查询的汉字
(sī,) (jiū,) (gē,hé,) (gōng,hóng,) (jí,) (jì,jǐ,)
(kuàng,) (qiàn,xiān,) (rèn,) (wán,) (yāo,yuē,) (yū,)
(zhòu,) (chún,) (fǎng,) (fēn,) (gāng,) (guān,lún,)
(hóng,) (nà,) (niǔ,) (pí,pī,) (rèn,) (shā,)
(shū,) (wěi,) (wén,) (yún,) (zhèn,) (zhǐ,)
(zhù,) (zòng,) (bàn,) (chù,) (dài,) (fú,)
(fú,) (gàn,) (jìng,jīng,) (liàn,) (shào,) (shēn,)
(xì,) (xiàn,) (xiè,) (yì,) (zhì,zhī,) (zhōng,)
(zhòu,) (zǔ,) (bǎng,) (dié,) (gěi,jǐ,) (háng,)
(huì,) (jiàng,) (jiǎo,) (jié,jiē,) (jué,) (kù,)
(lào,luò,) (rào,) (róng,) (tǒng,) (xuàn,) (bǐng,gěng,)
(jì,) (juàn,) (suí,) (tāo,) (tí,tì,) (xì,)
(xiāo,) (xiù,) (bèng,běng,bēng,) (chāo,chuo,chuò,) (chóu,) (fēi,)
(gǔn,) (jì,) (líng,) (liǔ,) (lù,lǜ,) (mián,)
(qǐ,) (quǎn,) (shàng,) (shéng,) (shòu,) (wǎn,)
(wéi,) (xù,) (xù,) (zèng,zōng,) (zhàn,) (zhuì,)
(zī,) (táo,) (duǒ,) (yīng,) (biān,) (biàn,pián,)
(dì,) (duàn,) (gōu,) (huǎn,) (huì,) (jī,qī,)
(jiān,) (kè,) (lǎn,) (lǚ,) (miǎn,) (miǎo,)
(mín,) (sī,) (tí,) (xiàn,) (xiāng,) (yuán,yuàn,)

共2页 第1页 首 页 下一页 尾 页