00cha首页 - 在线新华字典 - 仲字的读音、部首、解释

新华字典在线查询

按拼音查字  按笔画查字  按部首查字  手写输入查字


读音
zhòng
笔划 6 
部首  
笔顺 撇竖竖折横竖 
五笔 wkhh 
全拼 ZHONG

仲 [zhòng]
兄弟排行次序二:仲兄。仲弟。
在当中的:仲春(春季的第二个月,即农历二月。仲夏、仲秋、仲冬依此类推)。仲裁(居间调停、裁判)。
姓。

仲 [Zhòng]
〈名〉姓

仲 [zhòng]
〈形〉 (会意兼形声。从人,从中。中亦声。甲骨文、金文作“中”。本义:排行第二)
同本义 [in the middle]
仲,中也。——《说文》
仲,中也,言位在中也。——《释名》
伯其甫、仲、叔、季惟其所当。——《仪礼·士冠礼》
五十以伯仲,周道也。——《礼记·檀弓》。按,古者幼名冠字,冠字谓之且字,且,荐也。表之以字,所以为伯、仲、叔、季之藉也。殷礼二十为字之时,即兼伯仲叔季呼之, 周礼始字不呼伯仲,至五十乃加而呼之。女子则笄而字即称伯姬、仲姬。
伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。——杜甫《咏怀古迹》
孰与仲多。——清· 黄宗羲《原君》
又如:仲子(对兄弟中排行第二者的尊称;次子);仲兄(次兄;二哥);仲年(次年,第二年);仲弟(二弟);仲叔(兄弟中排行第二者)
假借为中。时序、位次居中的,特指每季的第二个月 [second;second month in a season]
以殷仲春。——《书·尧典》
律中仲吕。——《礼记·月令》
凡四时成岁,有春夏秋冬,名有孟仲季,以名十有二月。——《逸周书·周月》
又如:仲月(每季的第二个月);仲商(即仲秋);仲阳(即仲春);仲吕(中吕。古乐十二律的第六律,又称“小吕”)

仲 [Zhòng]
仲裁 zhòng cái
[arbitration] 公认的第三者在争端两方间进行裁定公断
仲裁委员会
仲春 zhòng chūn
[second month of spring] 春季中期,指阴历二月
仲冬 zhòng dōng
[midwinter] 冬季的第二个月,即农历十一月
仲家 zhòng jiā
[former name of Buyi nationality] 旧指布依族
仲秋 zhòng qiū
[midautumn] 秋季的第二个月,即农历八月
仲态 zhòng tài
[parastate]双原子分子的一种状态,其中两个核的自旋是逆平行的
仲夏 zhòng xià
[midsummer] 夏季的第二个月,即农历五月

部首: 亻
部外笔画: 4
总笔画: 6
五笔86: wkhh
五笔98: wkhh
仓颉: ol
笔顺编号: 322512
四角号码: 25206
郑码: nji
Unicode: CJK 统一汉字 U+4EF2
笔顺:汉字笔画的书写顺序。汉字的笔顺规则是:先横后竖(如:“干”),先撇后捺(如:“八”),从小到下(如:“主”),从左到右(如“林”),先进后关(如:“田”),先中间后两边(如:“水”),从外到内(如:“回”)等。如“仗”,笔顺为丿,丿丨,丿丨一,丿丨一丿,丿丨一丿丶。笔顺是否正确,关系到书写的速度和字形的好坏。
笔顺编号:笔顺编号基本规则:将汉字的5种笔画(横、竖、撇、捺、折)分别用1、2、3、4、5表示。注意:提为横,亅为竖,丶为捺,竖提为折。
按笔顺给汉字编码即可,如“仲”字的笔画编码是撇竖竖折横竖,转换成编号是:322512。