00cha首页 - 在线新华字典 - 樂字的读音、部首、解释

新华字典在线查询

按拼音查字  按笔画查字  按部首查字  手写输入查字


读音
笔划 15 
部首  
笔顺 撇竖折横横折折捺折折捺横竖撇捺 
五笔  
全拼 LE

樂 [lè]
歡喜、愉悅。如:“快樂”、“歡樂”、“樂事”。《論語•學而》:“有朋自遠方來,不亦樂乎!”
快樂的事或態度。如:“人生一大樂”。《左傳•隱公元年》:“其樂也融融。”《論語•雍也》:“回也不改其樂。”
聲色情事。《國語•越語下》:“今吳王淫於樂而忘其百姓。”
笑。如:“把一屋子的人都逗樂了!”
喜愛。如:“樂於助人”、“樂於行善”。

樂 [yuè]
有規律而和諧動人的聲音。如:“音樂”、“奏樂”、“軍樂”。《論語•子路》:“事不成,則禮樂不興。”
六經之一。即樂經,相傳亡於秦火。如:“詩、書、禮、樂、易、春秋,謂之六經。”
姓。如戰國時燕國有樂毅。

樂 [yào]
喜好、欣賞。用於文言文。《論語•雍也》:“知者樂水,仁者樂山。”

樂 [lào]
地名用字。如河北省有樂亭、山東省有樂陵。

部首: 木
部外笔画: 11
总笔画: 15
五笔86: xrxs
五笔98: rxxs
仓颉: vid
笔顺编号: 325115545541234
四角号码: 22904
郑码: zzzf
Unicode: CJK 统一汉字 U+6A02
笔顺:汉字笔画的书写顺序。汉字的笔顺规则是:先横后竖(如:“干”),先撇后捺(如:“八”),从小到下(如:“主”),从左到右(如“林”),先进后关(如:“田”),先中间后两边(如:“水”),从外到内(如:“回”)等。如“仗”,笔顺为丿,丿丨,丿丨一,丿丨一丿,丿丨一丿丶。笔顺是否正确,关系到书写的速度和字形的好坏。
笔顺编号:笔顺编号基本规则:将汉字的5种笔画(横、竖、撇、捺、折)分别用1、2、3、4、5表示。注意:提为横,亅为竖,丶为捺,竖提为折。
按笔顺给汉字编码即可,如“樂”字的笔画编码是撇竖折横横折折捺折折捺横竖撇捺,转换成编号是:325115545541234。